:

سریال Peaky Blinders

پیکی بلایندرز

خلاصه سریال Peaky Blinders :

داستان سریال (Peaky Blinders) در دهه 20 که گروه های گنگستری در شهر بیرمنگام واقع در انگلستان بسیار زیاد شده است، یک گروه گنگستر سعی میکند خود را در این دهه به قدرت برساند…

فیلمک,دانلود سریال پیکی بلایندرز دانلود زیرنویس سریال پیکی بلایندرز,دانلود سریال Peaky Blinders

IMDb

English :

Story


دانلود زیر نویس فارسی

فصل سریال
Peaky Blinders
قسمت 1 فصل اول سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 2 فصل اول سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 3 فصل اول سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 4 فصل اول سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 5 فصل اول سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 6 فصل اول سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 1 فصل دوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 2 فصل دوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 3 فصل دوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 4 فصل دوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 5 فصل دوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 6 فصل دوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 1 فصل سوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 2 فصل سوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 3 فصل سوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 4 فصل سوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 5 فصل سوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 6 فصل سوم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 1 فصل چهارم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 2 فصل چهارم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 3 فصل چهارم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 4 فصل چهارم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 5 فصل چهارم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 6 فصل چهارم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 1 فصل پنجم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 2 فصل پنجم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 3 فصل پنجم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 4 فصل پنجم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 5 فصل پنجم سریال Peaky Blinders

Peaky Blinders
قسمت 6 فصل پنجم سریال Peaky Blinders